Skip to main content Skip to footer

Registrering af sygdom i SpeedAdmin

Lærere, der har valgt ”fleksibel tilrettelæggelse” af arbejdstiden, kan bruge arbejdstid-laget i SpeedAdmin til planlægning og løbende registrering af arbejdstiden.
På Aalborg Kulturskole kan lærere undlade at registrere arbejdstiden løbende, da opgaveløsning og tidsforbrug bygger på gensidig tillid.

 

Præmisser
• Arbejdstid kan kun placeres på hverdage efter kl. 17 eller i weekenden, hvis den involverer egne
elever.

• Er der brug for aftenmøder eller andet kan arbejdstid placeres på disse tidspunkter efter aftale
med nærmeste leder.

• Du kan ikke lægge afspadsering på tidspunkter, hvor man har aftalt undervisning.

• Fjernelse af tid til afspadsering afbalanceres med ekstra tid placeret andre steder - mere forberedel-
se på formiddage og arrangementer etc.

• Målet er, at årsvariationen bliver holdt så tæt på nul som muligt. Er der stor variation, bør du
lave en fremadrettet planlægning ud fra en reel forventning.

• Har du problemer med at planlægge arbejdstiden ift. opgaver skal du kontakte nærmeste leder.

De tre faser
Arbejdet med arbejdstiden falder i tre faser. 2. og 3. fase vil nok i praksis foregå sideløbende gennem det meste af undervisningsåret. Teknikken i arbejdstidsregistrering gennemgås i det efterfølgende.

1. fase - nærmeste leder placerer arbejdstiden ift. lærernes ansættelsesgrad
Som udgangspunkt fordeles tiden jævnt ud over alle arbejdsdage/uger i sæsonen. Tiden lægges, så al undervisning ligger i arbejdstid. På dage uden undervisning lægges arbejdstiden, så den slutter senest kl. 17. Med mindre andet er aftalt, vil al arbejdstid være placeret på de dage du underviser (når der er sæson).

Bemærk, at du ikke behøver at lave løbende registrering hvis du ikke ønsker det, da arbejdstiden er planlagt til at gå i nul, når sæsonen er slut. I stedet skal du holde styr på mængden af ekstra arbejdstid og afbalancere denne (med de i OK15 aftalte tillæg) på dage uden undervisning. Hvis du har ønsket udbetaling i forhold til ’efter 17-ulempegodtgørelsen’ er du nødt til at registrere din arbejdstid i SpeedAdmin.

2. fase - Lærers planlægning (fremad fra aktuelle dato)

Hvis du vælger registrering af din konkrete forbrugte arbejdstid i SpeedAdmin, giver det god mening også at bruge værktøjet til planlægning. Ønsker du at afspadsere i skolebørnenes efterårs-, jule- eller påskeferie, kan du slette de berørte dage på forhånd. Omvendt kan du tilføje ekstra forberedelsestid i undervisningsuger og aftalte arrangementer og møder m.v. , som ligger udenfor den aktuelle definition af arbejdstiden.

3. fase - lærers løbende registrering (bagud fra aktuelle dato) 

Arbejdstid i Speedadmin

a) For oven til højre, vælg ’Læg Skema’.

b) Midt på til venstre, tryk på blå knap.

c) Indstillingen i ’Ændringer påvirker’ er vigtig.

d) Vælg ferieplan ”Standard” (øvrige er til MGK)

e) Vælg undervisningsdag, ikke-undervisningsdag eller evt. begge.
Grå skravering i kalenderen betyder, at der ikke kan skrives.

f) For at arbejde med nedenstående, skal ’hængelåsen’ låses op (bliver grøn).

2. Indsæt nye blå kasser
Arbejdstid-kasser indsættes med ”elastik” når du holder venstre museknap nede. På forhånd har nærmeste leder indsat undervisningsårets samlede arbejdstid jævnt ud på alle arbejdsdage/uger.
Bemærk, at man sagtens kan indsætte flere arbejdsperioder samme dag. Dette har betydning, hvis du forbereder hjemme, da der ikke gives arbejdstid (eller kilometerpenge) til fremmødet på første arbejdssted (skole, Nordkraft eller Huset).

3. Slet blå kasser på afspadseringsdage
Dernæst slettes de dage du påtænker afspadsering (uge 42, jul etc.) med ”kun valgte dato”.

4. Juster blå kasser og fordel ekstra arbejdstid på arbejdsdage
Herefter kan du forlænge den blå tid ved at trække nederst i en kasse. Nu kan du tage fat midt på og flytte starttiden frem. Se også pkt. 6.

5. Indsæt kendte arrangementer og møder uden for din almindelige arbejdstid
Generelt kan du kun flytte arbejdstidstid til hverdage før kl. 17, medmindre det involverer elever (dog også ved koncerter, projektugearrangementer etc.). Ellers skal du aftale med nærmeste leder. Se også pkt. 6.

6. Juster blå kasser ved at slette og indsætte på ny
I stedet for at forlænge/forkorte en kasse, anbefaler vi at slette kassen og tegne en ny på samme dag. Så ændres kassen ikke, hvis man senere kommer til at lave en justering samme dag med en forkert indstilling af ”Ændringer påvirker”.

7. Daglig / ugentlig registrering af arbejdstid
Løbende igennem året kan/skal den aktuelle arbejdstid justeres dag for dag med ”kun valgte dato”. Har du arbejdet som planlagt skal du ikke gøre noget. Hvis du ændrer noget, er det sikrest at slette og tegne den reelle arbejdstid på ny. (Jf. pkt. 6).

8. ’Bulls eye’
Målet er hele tiden at få sluttallet (i parentes) i kassen ”arbejdstid” til at gå i nul.
Er variationen stor, er det en god ide at lave planlægning af arbejdstiden fremadrettet i hht. de aftalte opgaver og sæsonens forventede udsving i arbejdstid.
Positive tal vises med blå skrift og betyder, at du er i overskud i forhold til arbejdstid.
Negative tal vises med rødt og betyder, at er du er i underskud i forhold til arbejdstid.

9. Automatisk indregning af ulempeydelser
Aftalt indregnet afspadsering er automatisk indregnet i optællingen.
Hvis der er aftalt udbetaling af ulempeydelsen efter kl. 17, vil denne altså ikke tælle med som
fradrag i den samlede arbejdstid. Den opgøres andet sted i SpeedAdmin.

10. Teknikken - sådan virker ”blå tid” i SpeedAdmin
Man kan justere på den blå ”arbejdstidskasse” når den er lavet på følgende måder
(HUSK indstilling af ”Ændringer påvirker”):

a. Tag fat midt på kassen og træk op og ned - kasse flyttes med 5 minutters intervaller (uændret
længde på dagens arbejdsperiode).

b. Tag fat i håndtaget ”=” forneden på kasse - forlænger/forkorter arbejdsperioden i 5 minutters
intervaller. Kanten bliver grå, når du har fat.

c. Tryk på håndtaget ”=” forneden på kasse og brug op og ned piletasterne - forlænger/forkorter
arbejdsperioden i 1 minuts intervaller. Kanten bliver grå, når den er aktiv.

d. Slet en kasse ved at trykke på det røde kryds i øverste højre hjørne (ses, når du holder musen
over kassen). Du skal godkende sletning med OK i dialogboksen.

e. Man kan IKKE flytte en kasse til en anden dag. Slet i stedet kassen og tegn en ny kasse den
ønskede dag

f. OBS: Har du slettet arbejdstid en given dag (med ”Kun valgte dato”), vil denne forblive
tom, selvom du laver justeringer i en anden uge (med ”Hele sæsonen” eller ”Kommende”)

g. OBS: Har du flyttet eller ændret på arbejdstid en given dag (med ”Kun valgte dato”), som du
tidligere har indsat med ”Hele sæsonen” eller ”Kommende”, vil den
pågældende dags arbejdstid blive ændret, hvis du laver justeringer i en anden uge (med ”Hele
sæsonen” eller ”Kommende”)

h. OBS: Har du slettet arbejdstid en given dag (med ”Kun valgte dato”), og tegnet en ny arbejds-
tidskasse med samme indstilling, vil den pågældende dags arbejdstid IKKE blive ændret hvis
du laver justeringer i en anden uge (med ”Hele sæsonen” eller ”Kommende”)