Skip to main content Skip to footer

Vedtægter

§ 1. Aalborg Kulturskole

Stk. 1
Aalborg Kulturskole er en kommunal institution med hjemsted i Aalborg
kommune.
Stk. 2
Aalborg Kulturskole driver den lovpligtige musikskolevirksomhed i Aalborg
Kommune.


§ 2. Formål

Stk. 1
Gennem udvikling af elevernes evner inden for kunstnerisk / æstetiske udtryk
at skabe forudsætninger for livslang, aktiv deltagelse i kulturlivet som udøvere
og publikum.
Stk. 2
At bibringe den enkelte elev færdigheder inden for musik, billedkunst, teater,
ballet og andre kunstnerisk / æstetiske udtryk som forudsætning for personlig
kunstnerisk udfoldelse, såvel i fællesskab med andre som individuelt, idet der
tages hånd om den enkeltes forudsætninger og talent.
Stk. 3
Gennem beskæftigelse med musik og andre kunstnerisk / æstetiske fag at
medvirke til elevernes personlighedsudvikling, samt øge deres forståelse af sig
selv som en del af et fællesskab.
Stk. 4
Gennem samarbejde at virke til fremme af lokale og regionale musik- og
kulturmiljøer.


§ 3. Indhold

Stk. 1
Kulturskolen tilbyder undervisning i musik, billedkunst, teater, ballet og andre
kunstnerisk / æstetiske udtryk til alle børn og unge op til 25 år i Aalborg
Kommune.
Stk. 2
Kulturskolen tilbyder særligt tilrettelagte undervisningsforløb til særligt
talentfulde elever.
Stk. 3
Kulturskolen driver Aalborg Talentakademi med grundkurser inden for musik,
billedkunst, scenekunst og evt. andre kunstneriske fag i henhold til gældende
lovgivning og regler.
Stk. 4
Kulturskolen samarbejder med alle folkeskolerne i Aalborg Kommune med
henblik på at understøtte alle skolebørns læring og dannelse generelt og
specifikt inden for Kulturskolens fagområder.
Stk. 5
Kulturskolen kan endvidere tilbyde undervisning til voksne i Aalborg Kommune.
Stk. 6
Kulturskolen kan i begrænset omfang og efter konkret vurdering tilbyde
undervisning til børn og unge fra andre kommuner eksempelvis via
mellemkommunale samarbejdsaftaler.


§ 4. Kulturskolerådet

Stk. 1
Kulturskolerådet består af 5 medlemmer.

  • 2 brugerrepræsentanter valgt af brugerrådet
  • 2 udpeget af Byrådet (heraf 1 af og blandt Skoleudvalgets medlemmer)
  •  Kulturskolens lærerrådsformand (medarbejderrepræsentant)

Stk. 2
Kulturskolens leder er sekretær for Kulturskolerådet.
Stk. 3
Kulturskolerådet kan desuden indkalde elever, samarbejdspartnere, eksterne
fagpersoner og repræsentanter for andre institutionstyper til temadrøftelser
mv.
Stk. 4
Der udpeges en personlig suppleant for hvert medlem.
Stk. 5
For medlemmer udpeget af Byrådet følger valgperioden Byrådets valgperiode.
Stk. 6
Brugerrepræsentanter vælges af Brugerrådet på forårets brugerrådsmøde.
Genvalg af brugerrepræsentanter kan finde sted.
Stk. 7
Ansatte ved Aalborg Kulturskole kan ikke vælges som brugerrepræsentanter.
Stk. 8
Såfremt tilhørsforholdet til kulturskolen ophører for medlemmer, der
repræsenterer henholdsvis elever, forældre eller lærere, udtræder disse af
Kulturskolerådet og deres personlige suppleant indtræder i stedet.
Stk. 9
På første møde efter valghandling eller efter udpegningen konstituerer
Kulturskolerådet sig ved valg af formand.
Stk. 10
Brugerrepræsentanter under 18 år og lærerrådsformanden kan ikke vælges til
formand.


§ 5. Kulturskolerådets opgaver

Stk. 1
Dialog med kulturskolens leder om alle væsentlige spørgsmål vedr. strategi og
udvikling af Kulturskolen samt komme med forslag til nye undervisningstiltag,
projekter og indsatsområder.
Stk. 2
Medvirke ved udarbejdelse af mål for Kulturskolen
Stk. 3
Orientering og dialog om Kulturskolens budget
Stk. 4
Evaluering af årets gang samt gennemførte projekter
Stk. 5
Ambassadører for Kulturskolen
Stk. 6
Repræsenteret i ansættelsesudvalg ved ansættelse af kulturskolens leder
§ 6. Kulturskolerådets møder
Stk. 1
Kulturskolerådet holder 4 årlige møder og indkaldes med mindst
14 dages varsel af formanden med angivelse af dagsorden.
Stk. 4
Kulturskolerådet er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af de
stemmeberettigede medlemmer er til stede.
Stk. 5
Kulturskolerådet træffer beslutning ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Stk. 6
Aalborg Kulturskoles leder deltager i Kulturskolerådets møder og er sekretær
for Kulturskolerådet.


§ 7. Brugerrådet

Brugerrådet er åbent for alle Kulturskolens forældre, elever og andre
interessenter.
§ 8. Brugerrådets opgaver og møder
Stk. 1
Brugerrådet holder 2 årlige møder (forår og efterår) i forbindelse med
Kulturskolearrangementer. Et møde holdes centralt i Nordkraft området og et
møde holdes decentralt på en af Kulturskolens afdelinger på kommunens
skoler.
Stk. 2
På brugerrådets møde i foråret vælges 2 brugerrepræsentanter til
Kulturskolerådet
Stk. 3
Kulturskolerådet og Kulturskolens ledelse er repræsenteret ved brugerrådets
møder.
Stk. 4
2 repræsentanter for Skoleudvalget inviteres til brugerrådets møde i foråret.
Stk. 5
Forud for brugerrådets møder udvælges af Kulturskolerådet diskussionsemner
til mødet. Kulturskolens elever og forældre indkaldes til møderne via mail 14
dage før mødets afholdelse med angivelse af dagsorden for mødet. Herudover
offentliggøres dagsorden til mødet via Aalborg Kulturskoles hjemmeside.
Stk. 6
Brugerrådet kan tage initiativ til selvstændige projekter, herunder støtte
elevers deltagelse i i konkrete projekter og søge økonomisk støtte hos
Kulturskolen eller Aalborg Kommune / andre.
Stk. 7
Brugerrådet støttes af en digital platform, hvor elever og forældre kan komme
med forslag og inputs til udviklingen af Kulturskolen. Emner som er indkommet
via den digitale platform senest 3 uger før afholdelse af brugerrådsmødet kan
også diskuteres på brugerrådets møde.


§ 9. Aalborg Kulturskoles leder

Stk. 1
Aalborg Kulturskoles leder skal have de fornødne faglige, pædagogiske og
administrative forudsætninger. Det forudsættes blandt andet, at Kulturskolens
leder er kvalificeret som lærer ved Kulturskolen.
Stk. 2
Aalborg Kulturskoles leder har over for Byrådet det pædagogiske, faglige og
administrative ansvar for tilrettelæggelse og afvikling af kulturskolens
undervisning i overensstemmelse med såvel Kulturskolens vedtægter,
Byrådets beslutninger og gældende lovgivning.
Stk. 3
Aalborg Kulturskoles leder ansætter og afskediger det fornødne personale og
skal i den forbindelse sikre, at personalet har de fornødne faglige og
pædagogiske kompetencer.


§ 10. Økonomi, budget og regnskab

Stk. 1
Aalborg Kulturskoles virksomhed gennemføres ud fra den kommunalt
besluttede budgetramme, tilskud fra Staten og eventuelt andre samt
elevbetaling i henhold til gældende lovgivningen.
Stk. 2
Kulturskolen kan tilbyde et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk
vanskeligt stillede familier efter nærmere regler eller til særligt talentfulde
elever.
Stk. 3
Kulturskolens regnskabsår følger kalenderåret.
Stk. 4
Kulturskolens leder udarbejder Kulturskolens budget på baggrund af den af
Byrådet udmeldte budgetramme, Skoleudvalgets beslutninger og dialogen med
Kulturskolerådet.
Stk. 5
Kulturskolens leder fremsender inden for de fastsatte tidsfrister Kulturskolens
budget sammen med en ansøgning om statstilskud til Slots- og
Kulturstyrelsen.
Stk. 5
Driftsregnskab udarbejdes og forsynes med revisionspåtegning af kommunens
revisor og fremsendes til Slots- og kulturstyrelsen inden for de fastsatte frister.
Stk. 6
Regnskabet revideres i overensstemmelse med gældende lovgivning og
retningslinjer fastsat af Kulturministeren.


§ 11. Vedtægter

Stk. 1
Vedtægter skal godkendes af byrådet og Statens Kunstfond orienteres herom.
Stk. 2
Ændringer af vedtægterne kan ske efter dialog med Kulturskolerådet
Stk. 3
Ændringer af vedtægterne skal godkendes af Byrådet og Statens Kunstfond
orienteres herom.


§ 12. Ophør

Aalborg Kulturskoles drift skal indstilles, hvis Byrådet efter samråd med
kulturskolerådet beslutter sig herfor.


Vedtaget af Aalborg Byråd d. 11.09.17.

Underskrevet af:

Tina French Nielsen, Skolerådmand
Martin Østergaard Christensen, Skoledirektør

Du kan rekvirere vores vedtægter i underskrevet udgave som pdf ved at henvende dig til vores administration på mail kulturskolen@aalborg.dk