Skip to main content Skip to footer

Notat om fritagelse for folkeskoleundervisning ved deltagelse i kulturskoleundervisning

Med folkeskolereformen blev der givet mulighed for, at skolelederen kan tillade, at en elev i begrænset omfang opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i undervisning i en kommunal eller
statsligt støttet musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf. folkeskolelovens §
33, stk. 9. Tilladelsen gives efter anmodning fra forældrene. Det betyder i praksis, at skolelederen
kan give eleverne fri til at deltage i musikundervisning eller eliteidrætsudøvelse.

Der er i bemærkningerne til bestemmelsen lagt op til, at der for så vidt angår musikundervisning
kan gives fri i 1-2 timer om ugen, mens der i forhold til eliteidræt kan gives fri i 2-4 timer. Der kan i
princippet gives fri fra såvel undervisningen i fagene som fra den understøttende undervisning,
men i bemærkningerne er der peget på, at det er mest oplagt at give eleverne fri i tiden til understøttende undervisning eller – for de store elever – i valgfagstimer.

Det er skolelederens beslutning, om en elev kan fritages fra undervisning. I den vurdering, lederen skal foretage, skal indgå, om det er forsvarligt i forhold til elevens faglige niveau, og om det
praktisk og pædagogisk kan lade sig gøre, herunder i forhold til resten af klassen. Det er ikke
hensigten, at lærerne skal bruge tid på at samle op på eleven efterfølgende.

En elev kan ikke fritages for alle timer i et fag, da det derved er umuligt for eleven at nå målene
for det pågældende fag.

Det ville være ønskeligt at have en kommunal praksis for udmøntningen af § 33, stk. 9 for at behandle alle ens. Men det skal holdes op imod, at den enkelte skoleleder skal have et råderum i
de individuelle skøn ind i de enkelte fag og den enkelte elevs situation.

Bemærk endvidere:

Skolebestyrelsen: Folkeskolelovens § 44, stk. 2, nr. 2.: Skolebestyrelsen fastsætter principper for
skolens virksomhed, herunder om ”adgangen til at opfylde undervisningspligten ved at deltage i
undervisningen i den kommunale musikskole eller ved eliteidrætsudøvelse i en idrætsforening, jf.
33, stk. 9.”

 

Eliteidrætsudøvelse:

”Et talent er en ungdomsatlet (tilhører en ungdomsklassifikation) med kompetencer og færdigheder i en sportsgren, som sandsynliggør en langsigtet udvikling til senioratlet på højeste internationale seniorniveau.” (TEAM DK).

Så snævert kan vi efter Skoleforvaltningens opfattelse ikke definere det i vores praksis. Så var
der ikke mange at vælge imellem. Det er vores opfattelse og tolkning, at vi generelt kan tale om
eliteidrætsudøvelse, hvis vi taler om elever, der har et regionalt eliteniveau, et eliteniveau på unionsplan (fx jysk hold i et holdspil) eller nationalt niveau. Der kan typisk være tale om sportsgrene
som svømning, redskabsgymnastik, atletik, fodbold, håndbold, cykling m.m.

Aldersmæssigt kan der også være stor spredning. Mange elever på fx mellemtrinnet træner
mange gange om ugen i visse sportsgrene. Undervisningsministeriet arbejder på at afklare nærmere og evt. lægge spørgsmål/svar på hjemmesiden.

I skal bede eleven om at få en bekræftelse fra klubben/foreningen på, at der er tale om eliteidræt.

Vedhæftet dette notat er en skabelon, som I kan bruge ved en fritagelse. I kan overføre skabelonen til jeres eget brevpapir.

 

Du kan rekvirere notatet som pdf ved at kontakte os på mail: kulturskolen@aalborg.dk

Du kan rekvirere blanket til ansøgning om fritagelse for folkeskoleundervisning pga. deltagelse i kulturskoleundervisning som pdf- eller word-fil ved at kontakte os på mail: kulturskolen@aalborg.dk eller få den i trykt form ved at henvende dig hos administrationen på Nordkraft.