Skip to main content Skip to footer

Samarbejde med skoler

Aalborg Kulturskole samarbejder med folke- og privatskoler på en række områder:

 • Lokaler - Aalborg Kulturskole er en decentral skole, hvor cirka 85 % af undervisningen foregår på lokale skoler
 • Kontaktlærer - typisk en lærer fra skolen, der er bindeled imellem skole og kulturskolen
 • Kombinationsansatte lærere - skolelærere som også underviser i kulturskolen 
 • Skolekor - gratis tilbud på alle skoler, som kulturskolen administrerer for at sikre faglig udvikling
 • Skolebands - som ekstra tilbud inden for skolekor-ordningen
 • Skolekoncerter med Aalborg Symfoniorkester - som kulturskolen planlægger

Hertil kommer særlige aftaler, hvor skoler og kulturskoler samarbejder om undervisning for alle børn, fx på en hel årgang i kortere eller længere perioder. Eller en større integration af kulturskolens aktiviteter indenfor skolernes skema (se cases til højre):

 • Alle børn spiller et instrument - kortere eller længere forløb, fx Mellervang Big Band, Kærby Drumline, Vejgaard Østre Skoles Blæserbande, Blæserklassen
 • Korte samarbejder, fx musikuge for 5. årgang på Tylstrup Skole, samarbejde om musical (Vadum Skole, Klarup Skole)
 • Obligatorisk valgfag i musik tilbydes til elever på alle skoler. Undervisning foregår i Nordkraft
 • Almindelig kulturskoleundervisning i fx UU (SSB Kærbyskolen, Nøvling Skole, Svenstrup Skole)

 

Kontaktlærere på skolerne

Aalborg Kulturskole er en del af skoleforvaltningen og har et tæt samarbejde med kommunens skoler. Langt størstedelen af vores undervisning foregår på skolerne.

Til at koordinere aktiviteter og løse opgaver i forbindelse med den daglige drift på den enkelte skole har vi ansat kontaktlærere. Kontaktlæreren er typisk musik eller billedkunstlærer på skolen, men kan også være en ildsjæl med andre linjefag. Kontaktlærerens opgaver er grundigt beskrevet i kontaktlæreraftalen.

Der er en kontaktlærer på - næsten - alle skoler.

Der er indgået en aftale med Aalborg Lærerforening om kontaktlærerfunktionen.

Kontaktlæreren er bindeled ml. den enkelte skole og kulturskolen.

For skolen repræsenterer hun viden om kulturskolen: Hvem er vi, hvad kan vi, muligheder for samarbejde.

For kulturskolen er hun kontakten til skolens ledelse, lærere, pædagoger og serviceleder, lægger skema for vores undervisere, tjekker op på lokalerne og hvad der skal være til rådighed for vores undervisere, arrangerer/koordinerer arrangementer og er i jævnlig kontakt med vores undervisere på skolen.

Aflønningen tager primært udgangspunkt i antallet af tilmeldte kulturskoleelever på skolen. Aflønningen kan omregnes til timer og laves som et frikøb eller kontaktlæreren kan få det udbetalt som honorar.

 

Skoleområdernes kontaktpersoner

Område 2 og 10

Souschef Palle Vang PVC-skole@aalborg.dk

 

Område 1, 7 og 8

Afdelingsleder Lasse Baggenæs lbag-skole@aalborg.dk

 

Område 3 og 4

Afdelingsleder Jesper Olsen jesper.olsen@aalborg.dk

 

Område 6 og 9

Afdelingsleder Ide Bylin Bundgaard ide.bylin.bundgaard@aalborg.dk

 

Område 5 og privatskoler, samt timeønsker og skolekor

Afdelingsleder Eva Østergaard eos-skole@aalborg.dk

 

Kombinationsansatte lærere

Aalborg Kulturskole har som noget særligt en del kombinationsansatte lærere, dvs lærere der læser timer i Aalborg Kulturskole som en del af deres pligtige timetal. Det giver mulighed for fastholdelse og udvikling af og fordybelse i de kunstneriske fagområder også ude på den enkelte skole.

Fagligt kvalificerede lærere kan have en kombinationsansættelse i et eller flere af kulturskolens fag. Det er med til at fastholde og udvikle fagligheden indenfor det kunstneriske fagområde for den enkelte skole og for kulturskolen. 

De fleste kombinationsansættelser er inden for holdfag, typisk skolekor, SSB, rytmisk sammenspil, billedkunst og drama.

Der er indgået en aftale mellem Skoleforvaltningen og Aalborg Lærerforening for de kombinationsansatte lærere

Kulturskolen laver skriftlige aftaler med den enkelte skoler for et skoleår af gangen. Aftalerne laves tidligt om foråret.

Timer der læses i kulturskolen skemalægges i samarbejde med skolelederen. De timer der ligger ud over undervisningstiden (forberedelse, evaluering, møder, koncerter mv.) er IKKE matrikelbundet.

Se timeberegning for kombinationsansatte her.

 

Skolereform og kulturskolen

Som det fremgår af ændringerne af lov om folkeskolen og lov om musik:
 
Når der er nævnt musikskole og ikke kulturskole de fleste steder i lovteksten skyldes det, at musikskoleundervisningen er det, der er lovgivet om i form af musikloven. Bl.a. er det fra 2007 lovpligtigt for kommunerne at drive en musikskole. Kulturskolen (og undervisning i andre fag end musik) er ikke omfattet af lovgivning.
 
 • Med lovændringerne har folkeskole og musikskole pligt til at samarbejde. Samarbejdet er ikke nærmere defineret i loven, men kommunen skal beslutte rammerne for dette samarbejde
   
 • En del af den understøttende undervisning skal varetages af andre undervisere end folkeskolelærere, dvs. personer med andre kompetencer. I Aalborg Kommune er det besluttet, at denne andel skal udgøre mindst 10 %
   
 • Skolelederen kan i begrænset omfang give tilladelse til at en elev opfylder sin undervisningspligt ved at deltage i musikskolens undervisning
   
 • Valgfag kan udbydes i samarbejde med Kulturskolen
   
 • Skolelederen og forældrene kan give tilladelse til, at elever deltager i musikskoleundervisning indenfor rammerne af den længere skoledag
   
 • Der kan indføres særlige talentklasser i musik
   
 • Der kan oprettes profilskoler indenfor Kulturskolens fagområder

 

Se lovteksten for skolereformen for de dele der vedrører partnerskaber mellem folkeskole og musikskole.

 

Lokaler på skolerne

Aalborg Kulturskole tilstræber at lægge undervisningen ude på de enkelte skoler, når dette giver mening i forhold til de tilmeldinger vi har fået ind.

Dette forudsætter imidlertid også, at den enkelte værtsskole prioriterer reserveringen af egnede lokaler til kulturskolens brug.

I parnerskabstanken ligger en gensidig forståelse af værdien af samarbejdet. Heri ligger også forståelsen af, at kulturskolens undervisning ikke blot kan flyttes rundt eller aflyses, hvis f.eks. et lærerteam med kort varsel forlænger skoledagen, eller ønsker at bruge et lokale en dag, hvor det er reserveret til kulturskolen.

Alene det faktum, at vi i kulturskolen opererer med elevbetaling gør, at det koster hvis vi må aflyse. Men vores læreres skemaer er også ret komplekse, da de typisk er på forskellige skoler de enkelte ugedage - og ofte på flere skoler samme dag.

Med andre ord, er Aalborg Kulturskole afhængig af stabilitet omkring de lokalereservationer der laves ved skoleårets start.

Vi håber derfor at ledelse og lærere på den enkelte skole værdsætter det aktiv for vore fælles elever, som kulturskolens undervisning giver lokalt. Og gerne så meget at man på skolen gør reservationen urørlig. Man kan f.eks. vælge at gøre én dag om ugen pr- relevant lokale til kulturskoledag, hvor musik- og billedkunst lokalerne reserveres fra de yngste elever har fri (eller endnu bed tidligere). Så kan Aalborg Kulturskole prioritere at lægge' Sang, spil og bevægelse' og 'Billedkunst 2. & 3. kl.' og de yngste instrumentalelever dér. Skoles egne lærere vil da kunne disponere over lokalerne ugens øvrige fire dage, til ældre klasser.

Kulturskolens kontaktlærer på skolen samarbejder og rådgiver den enkelte skoles skemalægger i skemalægningsprocessen. Kontaktlæreren har et nært kendskab til lokalebehovene for de enkelte fag, og en tæt kommunikation med de relevante kulturskolelærere. Aalborg Kulturskoles ledelse står naturligvis standby med yderligere rådgivning.

 

Krav til lokaler

► Billedkunst kræver brug af faglokale.

► SSB kræver en del gulvplads - normalt i musiklokalet. Benyttes et andet lokale bør der være lokalt depot for instrumentarium.

► Drama kræver et ryddet lokale - gerne med mørklægning.

► Undervisning på trommer og klaver mv. kræver musiklokale - alternativt et dedikeret lokale med instrumenter

► Undervisning på guitar, blæs og strygere mv. kan ofte ske i et almindeligt lokale - nogle lærere akkompagnerer dog på klaver

► Kulturskolens kontaktlærer samarbejder med skolens skemalægger omkring logistikken.

Anmodning om fri inden for skoledagen til undervisning i kulturskolen

Forældre kan på barnets vegne søge om begrænset fritagelse for undervisning i folkeskolen, således barnet kan deltage i kulturskolens undervisning.

Læs mere her (notat) (pdf)

Blanket til ansøgning om fritagelse (pdf)

Blanket til ansøgning om fritagelse (word)