Regler for undervisning, betaling, ind- og udmeldelse   

Betaling og bindingsperiode
Tilmelding og betaling er principielt bindende for hele skoleåret. Du kan dog fortryde din tilmelding frem til 1. august. Hvis du fortryder din tilmelding frem til 1. august skal du udmelde dig som beskrevet i afsnittet ’udmeldelse’.

Efter 1. august er tilmelding og betaling bindende frem til 31. oktober. Dvs. at i perioden frem til 31. oktober kan du udmelde dig og du skal så kun betale elevbetalingen til og med 31. oktober. 
Efter 31. oktober er tilmelding og betaling bindende for resten af skoleåret.

Hvis du starter undervisning efter sæsonstart, er tilmelding og betaling bindende i 2 måneder regnet fra det tidspunkt du starter undervisningen. 

Udmeldelse
Udmelding forgår ved at logge ind på elevprofilen i vores administrationssystem SpeedAdmin og trykke på fanen "udmeld".
Udmeldelser, som modtages efter prøvetidens udløb, accepteres kun, såfremt de er begrundet i elevens sygdom, fraflytning fra Aalborg Kommune eller lærerskift midt i skoleåret.

Skoleåret
Undervisningen på Aalborg Kulturskole følger kulturskolens sæsonkalender.

Takster
Priserne for undervisning i Aalborg Kulturskole fastlægges af Byrådet.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af takster mv. i løbet af skoleåret.
Takster

Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.
Pr. 1. august 2016 er alle elever i kulturskolen omfattet af CopyDan-aftalen.

Betaling
Betalingen for undervisningen og instrumentleje opkræves 4 gange om året.
1. opkrævning dækker september-oktober: Forfaldsdag 1. oktober.
2. opkrævning dækker november-december: Forfaldsdag 1. december
3. opkrævning dækker januar-februar-marts: Forfaldsdag 1. marts
4. opkrævning dækker april-maj-juni: Forfaldsdag 1. juni

Betalingen kan ske via BetalingsService. Tilmelding foretages via dit pengeinstitut. De oplyste priser er pr. måned i 10 måneder.
Bemærk, at hvis man i forvejen betaler for daginstitution eller fritidsordning opkræves der automatisk via PBS.
Regninger fra Aalborg kommune sendes til din E-boks.
Bemærk: Aalborg Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250-, såfremt betalingen ikke sker rettidig. 
Betalingskrav fra Aalborg Kulturskole er tillagt udpantningsret iht. Aalborg Kommunes retningslinjer.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Aalborg Kulturskoles undervisning, betales der fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag, hvorefter der ydes en rabat på 25% for de øvrige. Der gives ikke flerfagsrabat.

Friplads
Kulturskolen kan tilbyde et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier. Endvidere kan der søges om friplads til særligt talentfulde elever.

Der ydes friplads, når den årlige husstandsindkomst er under 90.000 kr.
For hver kr. 1.000 årlige indtægten stiger, øges elevbetalingen med 1/10, indtil fuld betaling opnås ved 100.000 kr.

I hustandsindkomsten fratrækkes kr. 5.000 for hvert hjemmeboende barn, under 18 år, før årsindtægten angives.

Friplads søges under tilmeldingen

Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisningen sker udelukkende elektronisk ved sms og/eller e-mail besked.
Derfor er det vigtigt, at der angives korrekt emailadresse og mobiltelefonnummer ved tilmelding. 
Endvidere er det vigtigt, at forældre og elever holder deres mobilnummer og email adresse opdateret via elev log in på Kulturskolens hjemmeside.

Elevafbud på grund af sygdom mv. skal ske direkte til elevens lærer.

Refusion af elevbetaling for aflyst undervisning
Undervisning der aflyses af Kulturskolen refunderes kun ud over en bagatelgrænse på 2 undervisningsgange pr. fag pr. skoleår. Refusionen sker normalt i den efterfølgende rate.

Undervisning der aflyses af eleven refunderes ikke. 

Elevers længerevarende sygdom
Hvis en elev er fraværende p.g.a. sygdom i mere end en måned, kan eleven efter ansøgning til Aalborg Kulturskole fritages for betaling i sygdomsperioden.

Foto mv. af elever
Aalborg Kulturskole anvender fotos, lyd- og billedoptagelser af skolens elever i kulturskolens informationsmateriale, på kulturskolens hjemmeside og på sociale medier.  Der bruges ikke portrætfotos, men udelukkende situationsbilleder (og -lyd). Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn benyttet disse steder, kan skriftligt give Aalborg Kulturskole besked om at fjerne dem efterfølgende.
Politik omkring brug af fotos og video i Aalborg Kulturskole.