Regler for undervisning, betaling, ind- og udmeldelse   

Prøvetid
Perioden indtil 1. november betragtes som prøvetid. For alle tilmeldte elever er både tilmelding og betaling bindende i prøvetiden, dvs. indtil 1. november. Ved senere start, og ved lærerskift i løbet af sæsonen, er prøvetiden 2 måneder regnet fra starttidspunkt.

Er prøvetiden udløbet, er tilmeldingen og betalingen bindende for resten af skoleåret. Man betaler altid for prøvetiden.

Udmeldelse
Udmelding forgår ved at logge ind på elevprofilen i vores administrationssystem SpeedAdmin og trykke på fanen "udmeld".
Udmeldelser, som modtages efter prøvetidens udløb, accepteres kun, såfremt de er begrundet i elevens sygdom, fraflytning fra Aalborg Kommune eller lærerskift midt i skoleåret.

Skoleåret
Undervisningen på Aalborg Kulturskole følger skolens ferieplan.

Takster
Priserne for undervisning i Aalborg Kulturskole fastlægges af Byrådet.
Der tages forbehold for eventuelle ændringer af takster mv. i løbet af skoleåret.
Takster

Alle elever opkræves endvidere årligt 36 kr. pr. fag til CopyDan i henhold til gældende regler.
Pr. 1. august 2016 er alle elever i kulturskolen omfattet af CopyDan-aftalen.

Betaling
Betalingen for undervisningen og instrumentleje opkræves 4 gange om året.
1. opkrævning dækker september-oktober: Forfaldsdag 1. oktober.
2. opkrævning dækker november-december: Forfaldsdag 1. december
3. opkrævning dækker januar-februar-marts: Forfaldsdag 1. marts
4. opkrævning dækker april-maj-juni: Forfaldsdag 1. juni

Betalingen kan ske via BetalingsService. Tilmelding foretages via dit pengeinstitut. De oplyste priser er pr. måned i 10 måneder.
Bemærk, at hvis man i forvejen betaler for daginstitution eller fritidsordning opkræves der automatisk via PBS.
Regninger fra Aalborg kommune sendes til din E-boks.
Bemærk: Aalborg Kommune opkræver et rykkergebyr på kr. 250-, såfremt betalingen ikke sker rettidig. 
Betalingskrav fra Aalborg Kulturskole er tillagt udpantningsret iht. Aalborg Kommunes retningslinjer.

Søskenderabat
Deltager flere søskende i Aalborg Kulturskoles undervisning, betales der fuld pris for den elev, der går på det dyreste fag, hvorefter der ydes en rabat på 25% for de øvrige. Der gives ikke flerfagsrabat.

Friplads
Kulturskolen kan tilbyde et antal fripladser til børn og unge fra økonomisk vanskeligt stillede familier. Endvidere kan der søges om friplads til særligt talentfulde elever.

Der ydes friplads, når den årlige husstandsindkomst er under 90.000 kr.
For hver kr. 1.000 årlige indtægten stiger, øges elevbetalingen med 1/10, indtil fuld betaling opnås ved 100.000 kr.

I hustandsindkomsten fratrækkes kr. 5.000 for hvert hjemmeboende barn, under 18 år, før årsindtægten angives.

Friplads søges under tilmeldingen

Aflysning af undervisning
Aflysning af undervisningen sker udelukkende elektronisk ved sms og/eller e-mail besked.
Derfor er det vigtigt, at der angives korrekt emailadresse og mobiltelefonnummer ved tilmelding. 
Endvidere er det vigtigt, at forældre og elever holder deres mobilnummer og email adresse opdateret via elev log in på Kulturskolens hjemmeside.

Elevafbud på grund af sygdom mv. skal ske direkte til elevens lærer.

Refusion af elevbetaling for aflyst undervisning
Undervisning der aflyses af Kulturskolen refunderes kun ud over en bagatelgrænse på 2 undervisningsgange pr. fag pr. skoleår. Refusionen sker normalt i den efterfølgende rate.

Undervisning der aflyses af eleven refunderes ikke. 

Elevers længerevarende sygdom
Hvis en elev er fraværende p.g.a. sygdom i mere end en måned, kan eleven efter ansøgning til Aalborg Kulturskole fritages for betaling i sygdomsperioden.

Foto mv. af elever
Aalborg Kulturskole anvender fotos, lyd- og billedoptagelser af skolens elever i kulturskolens informationsmateriale, på kulturskolens hjemmeside og på sociale medier. Forældre, der ikke ønsker fotos mv. af deres børn benyttet disse steder, kan skriftligt give Aalborg Kulturskole besked om at fjerne dem efterfølgende.